NMS Sektorinių grupių formavimas

Šiuo metu vyksta Nacionalinės miškų vizijos etapas, kurio tikslas – įvertinus skirtingus proceso dalyvių interesus, ateities poreikius ir lūkesčius, išgirsti vieniems kitus ir atrasti bendrus sąlyčio taškus, suformuluoti bendrą ilgalaikę nacionalinę miškų viziją. Šiam tikslui įgyvendinti etapo pradžioje formuojamos sektorinės (konkretizuoto intereso) grupės. 

Sektorinių grupių formavimo principai:

  1. Siekiama identifikuoti sektorines grupes, išsiskiriančias šiais požymiais: specifiniu vaidmeniu, vertybėmis, specifiniu interesu ir / ar specifine kompetencija miškų sistemoje.
  2. Į sektorines grupes siekiama įtraukti, organizacijas, turinčias atstovaujamų narių bei lyderių, vykdančias veiklas ilgesnį laiką (bet šiais požymiais neapsiribojama).
  3. Atsižvelgiama, kad sektorinei grupei priklausantiems dalyviams dėl bendrų interesų ir kompetencijos yra lengviau rasti sutarimą.
  4. Identifikuojant sektorines grupes siekiama atspindėti skirtingus miškų sistemos dalyvių poreikius.
  5. Siekiama, kad sektorinių grupių identifikavimas būtų racionalus ir logiškas.

Koordinacinė grupė susitarė dėl 17 sektorinių grupių sąrašo:

Sektorinių grupių dalyvių skaičiaus nustatymo principai

1. Sektorinė grupė pati nusprendžia, kiek žmonių dalyvaus sektoriniuose renginiuose. 

2. Minimalus sektorinės grupės dalyvių skaičius – 5. Jei grupė nesuformuojama, nariams siūloma jungtis prie kitų grupių. 

3. Tas pats asmuo gali būti tik vienos sektorinės grupės dalyvis.

Sektorinių grupių dalyvių sąrašų sudarymas vykdomas etapais:

I etapas – Sektorinės grupės subūrimo iniciatoriaus (-ių) išaiškinimas

Koordinacinės grupės nariai (pagrindiniai ir pavaduojantys) prisiskiria save atitinkamai sektorinei grupei ir tampa tos grupės subūrimo iniciatoriais. Jei neatsiranda norinčių tapti tam tikros Sektorinės grupės iniciatorium (-iais), Aplinkos ministerija imasi tos Sektorinės grupės subūrimo iniciatoriaus vaidmens.

II etapas – Dalyvių atrinkimas ir kvietimas į sektorinę grupę

Sektorinės grupės subūrimo iniciatorius (-iai) atrenka dalyvius į sektorinę grupę remiantis sudarytu Suinteresuotų šalių žemėlapiu ir juos kviečia (jei reikia, su Aplinkos ministerijos pagalba) dalyvauti atitinkamos NMS sektorinės grupės veikloje. 

Jei pastebima, kad sektorinėje grupėje trūksta tam tikrą reikšmingą sektoriaus dalį atstovaujančių organizacijų ar asmenų, kurie nebuvo įtraukti į Suinteresuotų šalių žemėlapį, jie įtraukiami ir į Suinteresuotų šalių žemėlapį ir kviečiami (jei reikia, su Aplinkos ministerijos pagalba) prisijungti prie sektorinės grupės veiklos. 

Sektorinių grupių subūrimo iniciatoriai gali siūlyti dalyvių kandidatūras kitoms sektorinėms grupėms. Į siūlomų dalyvių sąrašą taip pat įtraukiami ir besikreipiantys ir pareiškę norą dalyvauti sektorinių grupių veikloje. 

Sektorinė grupė pati nusprendžia, kokie asmenys dalyvaus sektoriniuose renginiuose.

III etapas – Galutinių dalyvių sąrašų suformavimas

Sektorinė grupė apsisprendžia dėl galutinio dalyvių sąrašo.

Jei susiformavusi sektorinė grupė mato poreikį dėl papildomo atviro (viešo) kvietimo į sektorinę grupę, NMS Techninė grupė sukuria viešas registracijas, paviešina kvietimą registruotis. Sektorinė grupė, gavusi užsiregistravusiųjų sąrašą, pati nusprendžia, kuriuos asmenis įtraukti į sektorinių grupių dalyvių sąrašą.