Pasiektas susitarimas dėl geresnių sąlygų su miškais susijusių sektorių darbuotojams

Nacionalinio miškų susitarimo (NMS) viena iš devynių darbo grupių jau užbaigė savo darbą ir susitarė ateityje kurti geresnes sąlygas su miškais susijusiuose sektoriuose dirbantiems žmonėms. Tai labai svarbus momentas NMS procese, parodantis, kad dirbant konstruktyviai ir kryptingai einant link bendro tikslo galima pasiekti gerą rezultatą.   

Darbo grupė išsigrynino tris prioritetines sritis, kuriose suformulavo 17 konkrečių susitarimų. Juose akcentuojama, kaip turėtų būti užtikrinamas reikiamas su miškais susijusių sektorių darbuotojų skaičius, išsaugant esamas ir kuriant naujas darbo vietas, geros darbo sąlygos, sveikatos apsauga, socialinės garantijos, patrauklus darbo užmokestis, stiprinamas profesinis imunitetas ir kolektyvinis darbuotojų atstovavimas.

Kartu susitarta, kaip didinti miškininko profesijos prestižą visuomenėje ir paskatinti rinktis šią profesiją, didinti miškų sektoriaus darbuotojų kompetencijas atliepiant naujus iššūkius, ko reikia, kad miškininkai ir kiti su miškais susijusiuose sektoriuose dirbantys darbuotojai būtų gerbiami ir nesupriešinami tarpusavyje. 

Šie susitarimai keliaus į bendrą NMS dokumentą kartu su kitų aštuonių grupių darbo rezultatais, kai tik likusios grupės susitars.

Darbo grupė susitarė, kad ateityje esamuose ir kuriamuose miškininkystės kvalifikacijos kėlimo ir kompetencijų centruose būtų steigiamos naujos darbo vietos, apimančios ūkinę, mokslo, ekologijos ir kultūros sritis. Taip pat kuriamos naujos darbo vietos agromiškininkystės, plantacinės miškininkystės, pirminio medienos apdirbimo, medinės statybos pramonėje bei kaskadinėje ekonomikoje. Siekiant su miškais susijusių sektorių veiklos integralumo, būtų pritraukiama daugiau tarpdisciplinines žinias turinčių ūkinės, ekologinės, mokslo ir kultūros sričių darbuotojų. 

Ne mažiau svarbus siekis – pagerinti darbuotojų darbo sąlygas, taikant naujas darbų ir skaitmenines technologijas, mažinant perteklinį reglamentavimą ir biurokratiją bei sulyginant tų pačių pareigybių darbo krūvius. Pabrėžiama, kad sektoriaus įmonių ir įstaigų darbuotojų skaičius turi užtikrinti, kad realios darbo normos bei pareiginės funkcijos būtų įvykdytos per normuotą darbo dieną. 

Siekiama, kad sektoriaus įmonėse ir įstaigose būtų nustatomos subalansuotos atlygio sistemos, kuriose atlyginimai skirtųsi ne daugiau kaip 3-4 kartais, vidutinis darbo užmokestis  sektoriuje siektų ne mažiau 110 proc. šalies vidutinio darbo užmokesčio ir kasmet būtų indeksuojamas ne mažiau kaip infliacijos lygiu. Be to, miško darbams minimalūs įkainiai turėtų būti nustatomi ūkio šakos tarifiniu susitarimu. 

Vieningai susitarta, kad turėtų būti stiprinamas kolektyvinis atstovavimas, sektoriaus darbuotojai skatinami jungtis į profesines sąjungas, taikant skatinamąsias priemones.

Sprendžiant specifinessveikatos apsaugos problemas, šio sektoriaus darbuotojams vakcinavimas nuo erkinio encefalito ir kraujo tyrimai dėl Laimo ligos turėtų būti atliekami darbdavių lėšomis, o Laimo liga jiems pripažįstama profesine. 

Stabilesnių pajamų užsitikrinimui, VĮ Valstybinių miškų urėdijoje galėtų būti sudaromos prielaidos išplėsti pajamų šaltinius iš papildomų veiklų, o valstybė nesiektų gauti iš jos veiklos maksimaliai įmanomos finansinės grąžos.