Pasiektas susitarimas miškų mokslo ir mokymo srityje

Dar viena iš devynių Nacionalinio miškų susitarimo (NMS) darbo grupių užbaigė savo veiklą ir susitarė dėl su miškais susijusių mokslo ir mokymo sistemų ateities. Tai labai svarbu visam NMS procesui, nes, dirbant konstruktyviai ir kryptingai einant link bendro tikslo, galima pasiekti gerą rezultatą.   

Trijose šios temos prioritetinėse srityse iš viso suformuluoti 23 konkretūs susitarimai, kuriuose akcentuojamas ne vien didesnio finansavimo mokslui ir mokymui poreikis, bet ir tarpdiscipliniškumo didinimas, bendradarbiavimo tarp verslo ir mokslo plėtojimas, rezultatų pritaikomumo bei prieinamumo gerinimas ir mokslo populiarinimas.

Taip pat labai svarbus šių dienų iššūkius ir poreikius atliepiančių specialistų rengimas, sisteminis kvalifikacijos tobulinimas, galiausiai papildomas dėmesys visuomenės švietimui ir mokymui apie miškus formalaus ir neformalaus ugdymo procese. Su visais 23 susitarimais galite susipažinti čia.

Šie susitarimai keliaus į bendrą NMS dokumentą kartu su kitų aštuonių grupių darbo rezultatais, kai tik likusios grupės susitars.

Kadangi miškų mokslo ir mokymo sistema veikia jau daug metų, dalis susitarimų yra skirti gerųjų ir stipriųjų šios sistemos pusių išsaugojimui. Kalbama ir apie gilias tradicijas turintį miškotyros mokslą, ir turimą infrastruktūrą, ir miškininkų rengimą aukštosiose mokyklose, ir netgi Jaunųjų miško bičiulių sambūrio ateities perspektyvas.

Tačiau kartu pripažįstamas ir poreikis pokyčiams: tai didesnis dėmesys kitiems su miškais susijusiems mokslams, kartu didinant tarpdiscipliniškumą ir formuojant holistinį požiūrį į miškus, plėtojant tyrimus apie miško ir žmogaus ryšio suvokimą visuomenėje, svarbą tautinei ir kultūrinei tapatybei.

Ne mažiau svarbūs yra siekiai parengti pakankamą kiekį miškų specialistų su bazine miškininkystei reikalinga specializacija, kartu siekiant tarpdiscipliniškumo ir specializacijos pusiausvyros su miškais susijusiose mokymo programose. Tai leistų sukurti didesnę su miškais susijusių specialistų įvairovę visose lavinimo grandyse. 

Be to, naujai numatoma sukurti kokybišką su miškais susijusiuose sektoriuose dirbančiųjų specialistų kvalifikacijos tobulinimo sistemą, pritaikytą valstybiniuose ir privačiuose miškuose dirbantiesiems.

Siekiant formuoti holistinį visuomenės požiūrį į miškus, numatoma kurti tarpdisciplininę, visuomenei skirtą pažintinę ir mokomąją literatūrą, didinti programų, edukacinių laidų ir publikacijų įvairiose medijose tarpdisciliniškumą, su miškų tematika susijusių edukologų rengimą. 

Galiausiai planuojama išplėtoti miško klasių infrastruktūrą ir tinklą, jas naudojant ne vien miškų pedagogikos pamokoms.