Proceso dalyviai

NMS proceso koordinacinė grupė (toliau – Koordinacinė grupė) – susitarimo procesą koordinuojanti grupė, kurioje lygiateisiškumo principu atstovaujamos NMS interesų grupės. Koordinacinės grupės užduotis – siekti, kad būtų pasirašytas NMS ir susitarta dėl pamatinių miškų plėtros ir naudojimo sampratų. Įgyvendindama šį tikslą Koordinacinė grupė aprobuoja proceso organizatoriaus siūlomus proceso eigos etapus ir jų pakeitimus, nustato sprendimų priėmimo būdus, koordinuoja proceso eigą, dalyvauja proceso renginiuose. Koordinacinė grupė priima sprendimus dėl:

 • dalyvių, kviečiamų į NMS renginius;
 • sektorinių ir susitarimo grupių formavimo principų;
 • būtinos informacijos ir duomenų, kuriuos turi pateikti NMS analitinė grupė, nustatydama pateikimo terminus ir gavėjus;
 • sektorinių ir susitarimo grupių parengtų dokumentų, kurių sintezę atlieka ir nekeisdama turinio esmės sujungia NMS techninė grupė, peržiūros ir aprobavimo.

 

Koordinacinės grupės tikslai ir kompetencija:

 1. Užtikrinti atstovavimą interesų šalims. Siekiama, kad tiksliniuose ir bendruose proceso renginiuose dalyvautų visi asmenys, kurių balsas turi būti išgirstas formuojant NMS dokumento turinį. Šiam tikslui Koordinacinė grupė formuoja interesų šalių ekosistemos žemėlapį – skirtingiems interesams atstovaujančių organizacijų ir asmenų sąrašą, kuriuo vadovaujantis bus kviečiami dalyviai į visus proceso renginius.
 2. Užtikrinti proceso pagrindinio tikslo pasiekimą. Pagrindinis proceso tikslas – parengti ir pasirašyti NMS dokumentą. Įgyvendindama šį tikslą Koordinacinė grupė: a) planuoja procesą; b) koordinuoja proceso eigą; c) dalyvauja proceso renginiuose.

 

Koordinacinės grupės darbo principai: a) dalyvaujančių asmenų lygiateisiškumas; b) pagarba asmeniui ir jo reiškiamai nuomonei; c) pirmenybė sprendimo priėmimui bendru sutarimu ar pasiekiant kompromisą; d) faktais paremtų argumentų paieška; e) vienodos galimybės reikšti nuomonę (įskaitant pasisakymų dažnį ir trukmę).

 

Koordinacinė grupė formuojama keliais etapais:

 1. AM kviečia į pirminį susitikimą skirtingų interesų šalių atstovus.
 2. Interesų šalių atstovai susitaria dėl atstovavimo principų – kokios šalys ar grupės atstovaujamos, kokia apimtimi.
 3. Interesų šalių atstovai suformuoja Koordinacinę grupę, deleguodami save arba kitus pagrindinius ar pavaduojančius asmenis.

 

Koordinacinė grupė suformuota tokiu atstovavimo principu: po 9 atstovus iš 4 skirtingų intereso grupių.

 

Interesų grupių atsakomybės sritys ir kompetencija:

Ekonominių interesų grupė – asmenys, įmonės ir organizacijos, kurių pagrindinis siekis yra komercinis miškų tvarkymas, miško produktų gamyba, perdirbimas ir prekyba.

Ekologinių interesų grupė – asmenys ir pelno nesiekiančios nevyriausybinės organizacijos, kurių pagrindinis siekis yra gamtinės aplinkos apsauga.

Socialinių interesų grupė – asmenys ir pelno nesiekiančios nevyriausybinės organizacijos, kurių pagrindinis siekis yra socialiai orientuotas miškininkavimas.

Politinių interesų grupė – politinių partijų atstovai.

Pagrindinis asmuo Organizacija
Simonas Gentvilas Lietuvos Respublikos liberalų sąjūdis
Aistė Gedvilienė Tėvynės sąjunga – Lietuvos krikščionys demokratai
Algirdas Butkevičius Lietuvos žaliųjų partija
Ligita Girskienė Lietuvos valstiečių ir žaliųjų sąjunga
Linas Jonauskas Lietuvos socialdemokratų partija
Justinas Urbanavičius Tėvynės sąjunga – Lietuvos krikščionys demokratai
Viktoras Pranckietis Lietuvos Respublikos liberalų sąjūdis
Aidas Gedvilas Darbo partija
Kasparas Adomaitis Laisvės partija
Pagrindinis asmuo Organizacija
Nerijus Kupstaitis Aplinkos ministerijos Miškų politikos grupė
Gintautas Mozgeris Vytauto Didžiojo Universiteto Miškotvarkos ir medienotyros institutas
Marius Aleinikovas LAMMC Miškų institutas
Algis Gaižutis Lietuvos miško ir žemės savininkų asociacija
Audrius Radvilavičius Miško darbų rangovų asociacija
Arvydas Urbis Vakarų Lietuvos medienos perdirbėjų ir eksportuotojų asociacija
Andrius Zimnickas Medienos perdirbimo asociacija
Ramunė Petkevičienė Valstybinių miškų urėdija
Vilma Gaubytė Lietuvos biomasės energetikos asociacija
Pagrindinis asmuo Organizacija
Algirdas Klimavičius Aplinkos ministerijos Gamtos apsaugos politikos grupė
Valerijus Rašomavičius Gamtos tyrimų centras
Liutauras Raudonikis Lietuvos ornitologų draugija
Gediminas Brazaitis Vytauto Didžiojo Universiteto Miško biologijos ir miškininkystės institutas
Stasys Karazija Lietuvos miškininkų sąjunga
Andrejus Gaidamavičius Lietuvos arboristikos centras
Vidas Stakėnas
LAMMC Miškų institutas
Remigijus Lapinskas Žaliosios politikos institutas
Pagrindinis asmuo Organizacija
Monika Peldavičiūtė Asociacija “Gyvo Žalio”
Rimantas Klipčius Lietuvos savivaldybių asociacija
Algis Vaitkevičius Lietuvos miško ir miško pramonės darbuotojų profesinių sąjungų federacija
Remigijus Bakys Kauno miškų ir aplinkos inžinerijos kolegija
Diana Lukminė LAMMC Miškų institutas
Agnė Vaitkuvienė Lietuvos kaimo turizmo asociacija
Žymantas Morkvėnas VšĮ Baltijos aplinkos forumas
Raimundas Beinortas Asociacija Lietuvos mediena
Martas Lynikas Valstybinių miškų urėdija

NMS sektorinė grupė (toliau – Sektorinė grupė) – konkretizuoto intereso grupė.

 

Sektorinių grupių formavimo principai:

 1. Siekiama identifikuoti sektorines grupes, išsiskiriančias šiais požymiais: specifiniu vaidmeniu, vertybėmis, specifiniu interesu ir / ar specifine kompetencija miškų sistemoje.
 2. Į sektorines grupes siekiama įtraukti, organizacijas, turinčias atstovaujamų narių bei lyderių, vykdančias veiklas ilgesnį laiką (bet šiais požymiais neapsiribojama).
 3. Atsižvelgiama, kad sektorinei grupei priklausantiems dalyviams dėl bendrų interesų ir kompetencijos yra lengviau rasti sutarimą.
 4. Identifikuojant sektorines grupes siekiama atspindėti skirtingus miškų sistemos dalyvių poreikius.
 5. Siekiama, kad sektorinių grupių identifikavimas būtų racionalus ir logiškas.

 

Sektorinių grupių veikla ir užduotys Nacionalinės miškų vizijos etape

 

Grupių dalyviai savo sektoriaus renginyje (-iuose) NMS proceso :

 • nagrinėja savo sektoriaus raidą, esamą situaciją ir jos susiformavimo prielaidas: įvykius, įstatymus, strateginius dokumentus ir kt. Praeities įvykių identifikavimas padeda užtikrinti kuriamos ateities vizijos nuoseklumą ir tęstinumą;
 • įvardija tendencijas, įvertindami Lietuvos, Europos ir pasaulinį kontekstą;
 • susitaria dėl sektorinės grupės ilgalaikių poreikių, kurie turėtų būti atspindėti šalies miškų vizijoje ir NMS dokumente;
 • suformuluoja sektorinės grupės pasiūlymus NMS pamatinio tikslo kryptimis, svarbiomis įgyvendinant grupės interesus ir poreikius. Pageidautina, kad pasiūlymai būtų argumentuojami objektyviais duomenimis, faktais, analize (pvz.: kaštų-naudos, poveikio aplinkai ar kita), apimančia ekonominius, socialinius ir ekologinius aspektus. Informaciją siekiama pagrįsti  tiek pačios sektorinės grupės, tiek ir NMS analitinės grupės ekspertų nuomone.;
 • suformuluoja bendrą ilgalaikę nacionalinę miškų viziją, siedami tiek su praeitimi, tiek su pasaulinėmis tendencijomis;
 • siūlo asmenis į bendrą forumą.

 

Sektorinių grupių darbo rezultatai, formuojantys bendrą kontekstą ir apimantys visoms sektorinėms grupėms bei Koordinacinei grupei prieinamą informaciją:

 1. Sektorinių grupių raida, situacija ir ilgalaikiai poreikiai;
 2. Sektorinių grupių pozicijos ir pasiūlymai dėl pamatinio NMS tikslo.

Sektorinių grupių darbo rezultatas, įtraukiamas į NMS dokumentą:

 1. Nacionalinė šalies miškų vizija.

Sektorinės grupės pristato savo siūlomas Nacionalines vizijas dėl miškų ir miškų sektoriaus. Dirbant mišriose grupėse siekiama skirtingus sektorinių grupių matymus bendru susitarimu ar pasitelkiant sisteminio konsensuso metodą integruoti ir apjungti. Skirtingų mišrių grupių pateiktos pasiūlymai yra integruojami į vieną bendrą šalies nacionalinę miškų viziją, kuri  tampa dokumento dalimi.

 

Sektorinių grupių veikla ir užduotys NMS temų etape

 

Grupių dalyviai savo sektoriaus renginyje (-iuose):

 • suformuluoja esminius klausimus, temas ir sritis, kuriais, grupės narių nuomone, svarbu pasiekti sutarimą nacionaliniu lygiu;
 • nusprendžia, kokios grupės, organizacijos turi šiomis temomis susitarti NMS;
 • sektorinės grupės nusprendžia, kokius asmenis siūlo į bendrą forumą.

 

Sektorinių grupių darbo rezultatas, formuojantis bendrą kontekstą ir apimantis visoms sektorinėms grupėms bei Koordinacinei grupei prieinamą informaciją:

 1. Sektorinių grupių pasiūlymai NMS susitarimų temomis.
 2. Nustatyti NMS susitarimo grupių dalyviai pagal konkrečias susitarimo temas.

Sektorinių grupių darbo rezultatai, įtraukiami į NMS dokumentą:

 1. NMS susitarimų temos.

 

NMS sektorinių grupių sąrašas
(pagal 2021-07-05 NMS koordinacinės grupės susitikimo sutarimą)

Sąlyginis numeris Sektorinės grupės pavadinimas Orientacinė sektorinės grupės sudėtis Darbo rezultatai
1. Valstybės miškų politikos  Seimas, Vyriausybė, ministerijos ir kitos valstybės institucijos, veikiančios miškų politikos formavimo ir įgyvendinimo srityje, apimant miškų plėtros, agromiškininkystės ir kitus tarpsektorinius su miškais susijusius klausimus, šios srities mokslo atstovai Valstybės miškų politikos SG darbo knyga
2. Klimato kaitos Klimato kaitos klausimais dirbančios institucijos ir organizacijos, Valstybinės miškų tarnyba, šios srities mokslo atstovai Klimato kaitos SG darbo knyga
3. Bendruomenių Bendruomeninės organizacijos (jų sąjungos ar asociacijos), vietos veiklos grupės (tinklas), kitų su miškais susijusių bendruomenių organizacijos, šios srities mokslo atstovai Bendruomenių SG Darbo knyga

Alternatyvios klimato kaitos darbo knyga

4. Savivaldybių Savivaldybių institucijos ir asociacijos (miestų ir priemiestinių miškų (valdymo), urbanistikos ir kiti klausimai), šios srities mokslo atstovai Nepateikta
5. Privačių miškų savininkų Privačių miškų ir žemės savininkus, taip pat investuotojus į miškus vienijančios organizacijos, šios srities mokslo atstovai Privačių miškų savininkų SG Darbo knyga
6. Valstybinių miškų valdytojų Valstybinių miškų urėdija, krašto apsaugos struktūros ir kiti valstybinių miškų valdytojų atstovai, taip pat šios srities mokslo atstovai Valstybinių_miškų_valdytojų_SG darbo knyga
7. Miškų sektoriaus darbuotojų Profesinės sąjungos, Lietuvos miškininkų sąjunga, kitos miškų sektoriaus (įskaitant medienos pramonę ir su miškais susijusias paslaugas) darbuotojus atstovaujančios organizacijos, šios srities mokslo atstovai Miškų sektoriaus darbuotojų SG darbo knyga
8. Miško darbų rangovų Miškų ūkio  ir kitų darbų miškuose paslaugas teikiančių įmonių ir jų organizacijų atstovai, medienos pervežėjų atstovai, šios srities mokslo atstovai Miško darbų rangovų SG darbo knyga
9. Miškų mokslo ir mokymo sistemos Miškininkystės, miškotyros, miškų mokslinio tyrimo ir susijusios institucijos, miškų sektoriaus specialistus rengiančios institucijos, konsultacinės institucijos ir organizacijos, miškų pedagogikos atstovai Miškų mokslo ir mokymo sistemos SG darbo knyga
10. Miško ekologijos ir biologinės įvairovės Miško ekologijos ir biologinės įvairovės apsaugos miškuose srityje veikiančios mokslo institucijos, aplinkosauginės nevyriausybinės ir kitos organizacijos Misku ekologijos ir biologines ivairoves SG darbo knyga
11. Saugomų teritorijų ir kraštovaizdžio Valstybinė saugomų teritorijų tarnyba, geografų draugija, kitos saugomų teritorijų ir/ar kraštovaizdžio klausimais dirbančios institucijos ir organizacijos, šios srities mokslo atstovai Saugomų teritorijų ir kraštovaizdžio SG darbo knyga
12. Turizmo ir rekreacijos miškuose Turizmo, rekreacinio miško naudojimo, visuomenės sveikatinimo, grybavimo, uogavimo ir kitokio lankymosi miškuose veiklą  propaguojančios organizacijos, šios srities mokslo atstovai Turizmo ir rekreacijos miškuose SG darbo knyga
13. Nemedieninės miško ekonomikos Nemedieninių miško išteklių komercinius naudotojus, įskaitant bitininkystę, perdirbėjus ir prekybininkus ir kitas komercines miško paslaugas atstovaujančios organizacijos, šios srities mokslo atstovai Nemedieninės miško ekonomikos SG darbo knyga
14. Medienos pramonės Medienos pramonės įmones, taip pat investuotojus atstovaujančios organizacijos, šios srities mokslo atstovai Medienos pramones_SG darbo knyga
15. Biomasės energetikos Biokuro gamintojus, šilumos (ir elektros) tiekėjus atstovaujančios organizacijos, šios srities mokslo atstovai Biomases energetikos SG darbo knyga
16. Medžioklės Medžiotojus atstovaujančios ir kitos medžioklės srityje veikiančios organizacijos, šios srities mokslo atstovai Medžioklęs SG Darbo knyga
17. Prigimtinės kultūros ir kultūros paveldo Su miškais susijusios prigimtinės, etninės kultūros, kultūros paveldo ir vertybių, meno ir dvasinės miško savasties bei edukacijos miške organizacijos Prigimtinės kultūros ir kultūros paveldo SG darbo knyga

 

NMS susitarimo grupė – pagal NMS susitarimų iškeltas temas suformuotos naujos grupės. Į jas kviečiamos organizacijos ir asmenys, kurių dalyvavimas būtinas, sudarant galimybes dalyvauti ir kitiems šia tema besidomintiems atstovams.

 

Susitarimo grupių sudarymo principai

Pagal NMS temų etape suformuluotas susitarimų temas sudaromos susitarimo grupės, kurių dalyvius siūlo sektorinės grupės.

Susitarimo grupių dalyvių pasiskirstymą, užtikrinantį tolygų interesų balansą, tvirtina Koordinacinė grupė. Dalyvavimas susitarimo grupėse yra savanoriškas, dalyvauja turintieji interesą ir sektorinės grupės įgaliojimus siekti sutarimo apibrėžtoje srityje.

Susitarimo grupių veikla ir užduotys renginiuose

Susitarimo grupių dalyviai:

 • suformuluoja susitarimo tikslą, poreikį ir ko šiuo susitarimu siekiama;
 • identifikuoja klausimus, pozicijas, kuriomis nori ir gali susitarti;
 • diskutuodami ieško sutarimo;
 • parengia susitarimo formuluotes.

Siekiant susitarimo fasilitatoriai pasiūlo būdus, kaip siekti interesų balanso , atsižvelgdami į konkrečios susitarimo temos ir interesų įtampos pobūdį.

Susitarimo grupių darbo rezultatas, formuojantis bendrą kontekstą ir apimantis visoms susitarimo grupėms bei Koordinacinei grupei prieinamą informaciją:

 1. NMS formuluotės, dėl kurių nesutarta, nurodant priežastis, kodėl nepavyko susitarti.

Susitarimo grupių darbo rezultatas, įtraukiamas į NMS dokumentą:

 1. NMS susitarimo formuluotės.

Rezultatas pasiekiamas, kai bendrame forume pristačius atskirų NMS susitarimų grupių NMS susitarimų formuluotes, jos bendru sutarimu apjungiamos ir integruojamos į vieną bendrą NMS dokumentą.

Su susitarimų grupių sudėtimi galite susipažinti čia

 

Dokumento (susitarimų) etapo susitarimų grupių darbo rezultatai

Susitarimų grupės tema Darbo rezultatai
I tema „Įvairialypių miško naudų suderinamumas ir ilgalaikis balansas“
II tema „Su miškais susijusių mokslo ir mokymo sistemų vystymas“ NMS II temos susitarimų grupės darbo rezultatas
III tema „Privačios nuosavybės ir viešojo intereso santykis“ NMS III temos susitarimų grupės darbo rezultatas
IV tema „Miškų sektoriaus atvirumas, išsamesnis visuomenės informavimas ir įtraukimas į sprendimų priėmimą“
V tema „Stabilių ir klimato kaitai atsparesnių miškų formavimas, didesnis anglies kaupimas ir miškingumo didinimas“
VI tema „Geresnė biologinės įvairovės apsauga miškuose“
VII tema „Miškų socialinės kultūrinės vertės atskleidimas ir padidinimas“ NMS VII temos susitarimų grupės darbo rezultatas
VIII tema „Miškų teikiamos ekonominės naudos padidinimas“
IX tema „Patrauklios darbo vietos su miškais susijusiuose sektoriuose, darbuotojų socialinės garantijos ir apsauga“ NMS IX temos susitarimų grupės darbo rezultatas

Fasilitatoriai – asmenys, užtikrinantys, kad diskusijose būtų tolygiai išgirstos skirtingos nuomonės, išlaikyta proceso struktūra ir valdomas laikas. Proceso fasilitatoriai neatsako už NMS turinį – jis formuojamas proceso dalyvių. Pasibaigus procesui, fasilitatoriai apibendrintą susitarimo dokumento projektą kartu su visa parengiamojo proceso dokumentacija pateikia Aplinkos ministerijai.

 

NMS proceso gairių rengimo (tobulinimo) darbo grupė – nuolatinė NMS proceso gairių rengimo ir tikslinimo grupė, kuri Koordinacinei grupei turi pateikti tikslinančias proceso aprašymo formuluotes, kad procesas būtų skaidrus ir aiškus visiems jo dalyviams ir visuomenei.

 

NMS analitinė grupė – pagrįstą informaciją, faktinius duomenis ir jų vertinimus teikianti ekspertų grupė, kurios branduolį sudaro AM ir jai pavaldžių su miškais susijusių institucijų deleguoti ekspertai. Grupės sudėtis gali būti keičiama pagal poreikį, taip pat įtraukiant ir papildomus išorės ekspertus. Analitinės grupės vaidmuo:

1) pagal poreikį teikti informaciją sektorinėms ar kitoms procese numatytoms darbo grupėms;

2) dalyvauti nacionalinės miškų vizijos ir NMS temų bendruose forumuose;

3) teikti reikiamą informaciją proceso metu kilusiais klausimais.

 

NMS techninė grupė – Aplinkos ministerijos deleguotų žmonių grupė, rengianti susitikimų protokolus, administruojanti renginius, NMS proceso vidinę ir išorinę komunikaciją.